Forskning

Pågående forskning i Region Jönköpings län

The Normative Study of Driving Ability in Old Swedes (NorDAS)

Bedömning och normering av körförmåga hos äldre Detta är ett trafikmedicinskt doktorandprojekt utgående från Linköpings universitet (specialistläkare Katarina Fällman, Linköping) där geriatriska kliniken i Jönköping är involverat i såväl projektledning som i det praktiska arbetet med rekrytering och undersökning av äldre personer inom projektet. Projektet har en godkänd etikansökan, pilotpersoner inkluderas i Linköping februari 2020 och projektet kommer enligt plan vara igång även i Jönköping senare under våren 2020. Kontaktperson Region Jönköpings län: Björn Westerlind

Together Towards Safer Medication Treatment for Older Persons

Ökad patientsäkerhet genom focus på bätte utvärdering av läkemedelsbehandling hos äldre

Detta är ett doktorandprojekt kopplat till IMPROVE på Hälsohögskolan, Jönköping University. Huvudhandledare är Johan Thor, Jönköping Academy. Halva projektet är genomfört och går nu in i andra fasen, där fokus ligger på att utveckla en plan för läkemedelsbehandling inom ramen för Patientkontrakt.

Kontaktperson Region Jönköpings län: Malin Holmqvist

Arbeten som kan komma igång

Björn Westerlind har konkreta planer på att använda patientmaterial ur tvillingstudierna för fortsatta studier inom av samband mellan fall/fallskador och sömnmedel. För närvarande inväntas ny data för analys. Finns även planer för en större registerstudie inom samma område.

Björn Westerlind affilierad till Institutet för Gerontologi, Hälshögskolan, Jönköping University och hoppas därigenom vara involverad i fortsatt forskning kring äldrevård/demensvård. Björn har medverkat i ett par projektansökningar inom detta område under 2019, som inte renderat några medel, men nya projektansökningar planeras.

Det finns ett forskningsintresse och idéer från 3-4 av länets geriatriker, varav åtminstone någon av idéerna bedöms komma att rendera ansökan om forskningsmedel under våren 2020.

Alla ST-läkare ska göra ett vetenskapligt arbete, vilka kan utvecklas till större forskningsarbeten.
Vetenskapliga arbeten av sjuksköterskor och farmaceuter inom ramen för deras grund- och vidareutbildning pågår och förhoppningsvis på sikt även av läkarstuderande

Känner du till någon spännande forskning inom äldre området i Jönköpings län? Tipsa oss.

Sammanfattat av: Malin Holmqvist och Björn Westerlind