Läkemedel och äldre

Vad är...

Läkemedel är en av de vanligaste behandlingsformerna inom sjukvården. Förskrivningen av läkemedel till personer över 75 år ökar och en orsak till det är att vi kan behandla allt fler kroniska sjukdomar effektivt med läkemedel. Det leder till ökad livslängd och ökad livskvalitet.

Men det finns också problem med den ökande läkemedelsanvändningen. Med om ökad polyfarmaci (oftast räknat som fem eller fler läkemedel) finns ökad risk för biverkningar och interaktioner. Äldre personer är också ofta känsligare för läkemedel på grund av förändrad farmakokinetik och farmakodynamik, dvs hur kroppen har hand om och reagerar på läkemedel. Detta kan leda till läkemedelsrelaterade problem som in sin tur kan ge läkemedelsorsakade skador och inläggning på sjukhus.

Vad pågår

Läkemedelskommittén i Region Jönköpings län bedriver ett aktivt arbete för att förbättra läkemedelsbehandlingen till äldre personer.

En handlingsplan för detta finns framtagen.

Att tänka på vid läkemedelsbehandling av äldre

  • Väg förväntad nytta med behandlingen mot risk för biverkningar
  • Se över icke-farmakologiska alternativ
  • Se över den äldres egen medverkan i läkemedelsbehandlingen och eventuellt stöd för att den ska fungera i hemmet
  • Utvärdera effekten av nyinsatt läkemedelsbehandling och ompröva regelbundet indikationen för samtliga läkemedel.
  • Var tydlig i kommunikation (gärna skriftlig information) kring fortsatt läkemedelsbehandling och planerad utvärdering

Kontaktpersoner

Malin Holmqvist

Per Karlsson

Mårten Lindström

Björn Westerlind